Toolbar

Všeobecné informácie

Zhotoviteľ je podnikateľom, podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia, zapísaný v živnostenskom registri.
Sídlom je Českodubská 819, 190 17 Praha 9 - Vinoř
IČO 766 06 716

Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

Termín dodania diela

Objednávateľ je povinný dodať potrebné podklady na vytvorenie diela (najmä konkretizáciu vzhľadu diela, štruktúru webovej stránky, záujem o webhostingové služby ...). Pokiaľ tak neurobí bez zbytočného odkladu, je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín ukončenia diela po dodaní týchto podkladov a s prihliadnutím k aktuálnemu plánu prác.

Zhotoviteľ je oprávnený posunúť termín dokončenia webovej stránky aj v prípade, že v priebehu realizácie projektu sa objavia práce naviac, nedefinované na začiatku realizácie projektu.

Odovzdanie diela

Dielo sa považuje za odovzdané okamihom uhradenia ceny za dielo (za uhradenie sa považuje pripísanie celkovej platby za dielo na účet zhotoviteľa) a po oznámení objednávateľa, že k dielu nemá žiadne ďalšie pripomienky. Po nasadení do ostrej prevádzky náleží objednávateľovi lehota 14 dní k oznámeniu ďalších pripomienok, pokiaľ budú a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať drobné úpravy na diele. Akékoľvek ďalšie úpravy na webovej stránke, ktoré bude objednávateľ požadovať po tejto lehote sa považujú za zvýšené náklady.

Súčinnosť objednávateľa

Objednávateľ je povinný poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi, v priebehu celého zhotovovania diela pričom zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nesprávnosť jeho pokynov.

Poskytnutím súčinnosti je chápané, že objednávateľ je povinný reagovať na e-mailové správy zhotoviteľa max do 48 hodín od doručenia správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje reagovať na e-mailové správy objednávateľa tiež max do 48 hodín od prijatia žiadosti.

Ak objednávateľ nereaguje na e-mailové správy zhotoviteľa po dobu dlhšiu 14 dní, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom je oprávnený si účtovať reálne vykonanú prácu na diele.

Úhrada za dielo

Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zvýšených nákladoch.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané dielo a to po odsúhlasení odovzdaného diela a oznámenia objednávateľa, že dielo je bez pripomienok. Faktúra je splatná v lehote a na účet, ktorý je v nej obsiahnutý.

V prípade omeškania so splatnosťou faktúry dlhšej 14 dní je zhotoviteľ oprávnený prerušiť poskytovanie služby (znefunkčniť webovú stránku, e-mailové kontá ...) a to až do uhradenia predmetnej faktúry.

V prípade, že zhotoviteľ v dostatočnom predstihu (14 dní vopred) upozorňuje na expiráciu doménových a webhostingových služieb a zároveň fakturuje doménové a webhostingové služby, nezodpovedá za expiráciu týchto služieb, v prípade neuhradenia faktúr zo strany objednávateľa. Tieto vzťahy sa riadia príslušnými pravidlami jednotlivých centrálnych orgánov (NIC.CZ, Internic ..).

Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo krátkodobého prerušenia prevádzky servera, najmä v prípadoch údržby, havárie, vis maior, alebo opráv tých častí, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služieb a to mimo hlavnú špičku, ak nepôjde o akútnu haváriu.

Zhotoviteľ neručí za chyby spôsobené necitlivým zásahom do webstránky objednávateľom, alebo treťou stranou, rovnako tak nenesie zodpovednosť za zásah tretej osoby do zdrojového kódu diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje garantovať 99% funkčnosť diela (webovej stránky), iba v prípade hosťovania na serveri zhotoviteľa.

V prípade, že je dielo prevádzkované na serveri objednávateľa, navzťahujú sa na neho žiadne záručné podmienky a za prevádzku v plnej výške zodpovedá objednávateľ.

Dobrý deň.. volám sa Tomáš Jurčaga

a mám na starosti webové štúdio pod označením canalmedia.

Niečo málo o mne

fotka Tvorbe webstránok sa venujem už 17 rokov a mám za sebou menšie webstránky, ale i veľké a rozsiahle e-shopové projekty s napojením na účtovné systémy. Preferujem čistý dizajn, jednoduchosť, odlišnosť a v tomto duchu realizujem i zadané projekty. Viem sa prisposobiť nárokom klienta, ktorého záujmy sú pre mňa na prvom mieste.
Budem rád, ak do mojích rúk zveríte Vaše predstavy.

Kontaktujte ma

Rád Vám zodpoviem Vaše dotazy.

  • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Skype: canalmedia
  • Mobil: +420 777 246 435
  • Adresa:
    Českodubská 819, Praha 9, Česká republika

Napíšte mi

Nech sa páči, môžete ma následovať...